Volver ao Concello

Aviso de incidencias na infraestrutura da vía pública

Descrición

Aviso ou comunicación de incidencias na infraestructura da vía pública.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física ou xurídica.

Requisitos

Require DNI dixital ou certificado dixital.

Información e documentación a achegar

· Autorización de representación no caso que proceda.

Normativa

· Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
· Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
· Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de Burela

Trámites con certificado dixital

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización


Calle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org