Volver ao Concello

Inscripción no padrón

Descrición

Permite efectuar a inscrición no padrón municipal de persoas físicas.

¿Quen o pode solicitar?

Calquera persoa física.

Requisitos

Require DNI dixital ou certificado dixital.

Normativa

· Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
· Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.
· Lei 4/1996, de 10 de xaneiro, pola que se modifica a lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, en relación co padrón municipal.
· Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais, aprobado polo Real Decreto 1960/1986, de 11 de xullo.
· Real Decreto 2612/1996, de 20 de decembro, polo que se modifica o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial das Entidades Locais aprobado polo Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo.
· Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

¿Quen tramita a solicitude?

Concello de Burela

Trámites con certificado dixital

O rexistro en liña de E / S está fóra de servizo tras a conclusión de actividades de mantemento e actualización


Calle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org