Volver ao Concello

Aviso Legal

O usuario deste Portal deberá aceptar as presentes condicións e termos de uso que teñen carácter vinculante, entendéndose que o simple uso destas páxinas supón a referida aceptación con carácter íntegro e sen ningún tipo de reservas. Estas condicións e termos de uso terán unha vixencia indefinida, reservándose as entidades participantes o dereito a modificalas.

O usuario accederá ao Portal e fará uso do contido do mesmo conforme á legalidade vixente en cada momento e ás normas da boa fe, a moral e os bos costumes. O usuario non poderá usar o presente sitio web con ningunha finalidade ou propósito que sexa ilegal ou estea prohibido polas presentes condicións de uso, quedando prohibida calquera actuación en prexuízo das entidades participantes ou de terceiros.

O usuario non poderá acceder ao Portal de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou información ofrecida.

As entidades participantes resérvanse o dereito a suspender temporalmente o acceso ao portal, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal.Calle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org