Volver ao Concello

Notificacións telemáticas

Un sistema de notificacións telemático é unha aplicación que permite recibir información (notificacións) nun caixa de correos electrónica persoal de forma segura e confidencial. Estas notificacións provirán das distintas entidades que puxesen a disposición dos os cidadáns (tanto persoas físicas como xurídicas) algún servizo de envío de información, substituíndo ou complementando ao método clásico de envío de información por medios físicos.

Os usuarios do sistema de notificacións terán unha caixa de correos electrónica persoal que se creará no momento en que se dean de alta no sistema e no que recibirán as notificacións daqueles servizos aos que se subscribiron; os usuarios accederán á súa caixa de correos electrónica utilizando un navegador web.

O cidadán pode aceptar ou rexeitar as notificacións enviadas polas Administracións Públicas á plataforma. En calquera caso, tanto a aceptación como o rexeitamento requirirá a validación por parte do cidadán mediante a súa firma electrónica. A aceptación ou rexeitamento da notificación non implica de ningún xeito o que o cidadán poida estar ou non de acordo co contido da mesma, e non limita en ningunha medida o seu dereito a recorrer o acto administrativo que se lle notifica.

A plataforma de notificacións telemáticas cumpre todos os requisitos legais contemplados no artigo 28 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos, e no artigo 59 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.

Para poder facer uso do sistema de notificacións debe cumprir os seguintes requisitos:

· Sistema operativo.- Windows ou Linux.
· Navegador web.- Internet Explorer 5.0 ou superior; Netscape 6.0 ou superior; Firefox 1.3 ou superior.
· Máquina virtual de Xava.- JVM de Sun 1.4 ou superior; JVM de Microsoft 1.1.4 ou superior.
· Cliente de firma electrónica.- No caso de que utilice Firefox necesita instalar a libraría JSS 3.3, para os demais navegadores non é necesario. A primeira vez que acceda ao sistema de notificacións pediráselle a súa autorización para instalar o cliente de firma electrónica.
· Certificado dixital.- Certificado Dixital de Usuario emitido pola FNMT/RCM, DNI electrónico ou calquera outro certificado dixital recoñecido (véxase apartado Certificado Dixital e DNI electrónico).

Para usar o sistema de notificacións pulse na seguinte ligazón:

· Sistema de Notificacións Telemáticas

Para obter información adicional sobre o sistema de notificacións pulse nas seguintes ligazóns:

· Condicións de Utilización do Servizo
· Aviso LegalCalle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org