Volver ao Concello

Normativa

A continuación recóllese a normativa aplicable á Sede Electrónica:

· Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidad no ámbito da Administración Electrónica.
· Real Decreto 3/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
· Lei 56/2007, de 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información.
· Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos.
· Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
· Real Decreto 1553/2005, polo que se regula a expedición do DNI e os seus certificados de firma electrónica.
· Lei 59/2003, de 19 de decembro, de firma electrónica. Versión consolidada non oficial, a 31 de decembro de 2007.
· Lei Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD).
· Real Decreto 1720/2007, Regulamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999.Calle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org