Volver ao Concello

Selos electrónicos

Para a identificación e a autenticación do exercicio da competencia na actuación administrativa automatizada, as Administracións Públicas poderán utilizar selos electrónicos baseados en certificados que reúnan os requisitos esixidos pola lexislación de firma electrónica.

Un certificado de selo electrónico vincula uns datos de verificación de firma aos datos identificativos e de autenticación de determinada Administración, organismo ou entidade coas súas respectivas unidades organizativas, as persoas físicas representantes da Administración, organismo ou entidade titular do certificado e, no seu caso, co persoal en quen se delegue a efectos da actuación administrativa automatizada.Calle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org