Volver ao Concello

Calendario de días inhábiles

O artigo 26.5 da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos establece que cada sede electrónica na que estea dispoñible un rexistro electrónico determinará, atendendo ao ámbito territorial no que exerce as súas competencias o titular daquela, os días que se considerasen inhábiles aos efectos do cómputo de prazos legais establecidos.

En cumprimento do establecido neste artigo pódese consultar o calendario de días inhábiles do ano en curso, así como a información complementaria sobre o mesmo, no seguinte documento:

· Calendario 2011Calle Elijo Garay 20. Burela (Lugo)
Teléfono: 982 586 000 - 982 580 609 | Fax: 982 585 945
Correo electrónico: burela@burela.org